Visie grensoverschrijdend gedrag

Go Ahead Eagles vindt een veilige omgeving een absolute voorwaarde voor haar spelers en medewerkers en zet zich hiervoor actief in. Onze club is een hechte, flexibele organisatie, die sterk verbonden is met de omgeving. Wij realiseren duurzame groei samen met onze belanghebbenden en zijn voortdurend op zoek naar een balans tussen nu presteren en voorbereiden op morgen. Dat moet èn kan alleen in een veilige omgeving, waaraan iedereen; spelers, medewerkers, partners en ouders, zijn bijdrage levert.

Grensoverschrijdend gedrag komt ook bij ons voor en wordt niet getolereerd. We gaan hierbij uit van vertrouwen en stimuleren respectvol en professioneel omgaan met elkaar als meest effectieve middel om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen (Sociale bindingstheorie, Hirschi e.a., Arizona 1968). 

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Wat grensoverschrijdend gedrag is, wordt hier verder toegelicht.

Wat willen wij?

Respectvol en professioneel omgaan met elkaar stimuleren en sturen we door teamontwikkeling gericht op versterken van de teamsamenhang. Een hecht team signaleert en corrigeert grensoverschrijdend gedrag in een vroeg stadium. Gaat het toch mis, dan zien we dit als ernstig en willen we ervoor zorgen dat alle betrokkenen snel en deskundig geholpen worden.

Preventie is 'Vooruit verdedigen'

‘Vooruit verdedigen’, of wat mooier gezegd ‘Offensive defence’ zit in ons DNA. Vooruit verdedigen betekent dat we ons vooral richten op ‘het voorkomen van’ in plaats van reactief reageren op. Reactief handelen leidt tot incidentgestuurd of ad hoc handelen en niet tot het voorkomen van, en het structureel verbeteren van, onze sportieve, veilige omgeving.

Onze uitgangspunten

- Versterken van de samenhang van onze teams;

- Medewerkers met inzicht in het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwen:

- Mensen hebben goede intenties. Niet respectvol en/of grensoverschrijdend gedrag komt weinig voor.

Laagdrempelig:

- Toegankelijke en bereikbare meldpunten.

Vertrouwelijk:

- Iedereen kan rekenen op volledige discretie.

Onafhankelijk:

- Elke medewerker of speler kan een beroep doen op onafhankelijke experts en instanties; ook buiten de club.

Tweezijdig:

- Erkenning geven aan de rechten van melders en hulp bieden. Ook hulp bieden aan iedereen die zijn fouten erkent, zodat stigmatisering en onnodige uitsluiting wordt vermeden.

Duurzaam:

- Intensieve samenwerking met onze (veiligheid)partners voor oplossingen op de langere termijn.

De licentie-eisen

Het beleid is uiteraard ook gericht op het voldoen aan de licentie-eisen: S.07. Anti-discriminatie en antiracismebeleid en R.04: Veilig sportklimaat.

​R.04 Veilig sportklimaat
Wij voldoen aan de licentie-eisen:

Preventief:

- Een schriftelijk vastgelegd beleid ter voorkoming van Grensoverschrijdend Gedrag, diversiteit, vrijwilligersbeleid en ouderbetrokkenheid;

- Een schriftelijk vastgelegd protocol bij afhandeling van meldingen/klachten omtrent ongewenst gedrag;

- Een minimum aantal personen werkzaam binnen de jeugdopleiding met een pedagogische opleiding.

Repressief:

- Een gecertificeerde vertrouwenspersoon;

- Een portefeuillehouder/eindverantwoordelijke voor het thema veilig sportklimaat;

- Iedereen die in contact is of kan komen met kwetsbare groepen dient een recente verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan de licentiehouder te overleggen, waarbij in ieder geval gescreend is op 08 “personen” en 84 “belast zijn met de zorg voor minderjarigen”.

Wat doen wij?

De intake

Als een speler of medewerker graag bij onze club wil meedoen vindt hij/zij op onze website 'A safe Home of Football' alle informatie over de aanmeld- en de aannameprocedure. Als hij/zij hierna nog enthousiaster wordt, meldt hij/zij zich aan: overlegt zijn VOG of VOT en ondertekent de teamregels en gedragscodes.

De teamregels zijn onze spelregels. Iedereen houdt zich aan de regels en als ze overtreden worden dan volgen er sancties. Het kan zelfs leiden tot een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties door Go Ahead Eagles, de KNVB of het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Met het laten kennisnemen en ondertekenen van de teamregels en gedragscodes laten wij zien dat wij werk maken van het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Het spel begint

De aftrap is genomen. Vervolgens zetten we meerdere tools in om de kwaliteit van de teams/het spel te bewaken, te verbeteren en daardoor o.a. de veiligheid van onze club te borgen en te versterken: De Teammonitor, De Talentenmonitor en de mentale trainingen van de Academie.

De Teammonitor en de mentale trainingen

Samenhang bepaalt de kracht van teams als preventief instrument tegen grensoverschrijdend gedrag. De kracht van onze teams borgen en ontwikkelen we door continue de samenhang te stimuleren. Dit doen we door de samenhang van ieder team 2x per jaar te toetsen met een vragenlijst. De toets biedt een indicatie voor de verbeterstappen van het team. Het team bepaalt zelf haar verbeterpunten. Door de voortgang van de verbeterstappen in de gaten te houden wordt snel duidelijk of de juiste stappen worden gemaakt. Minder dan verwachtte ontwikkeling van de verbeterpunten is een vroeg signaal dat de samenhang, en daarmee de preventieve kracht van het team, niet voldoende gegarandeerd is.

De Talentenmonitor

Een tweede instrument dat we actief inzetten om de team- en individuele ontwikkeling te stimuleren is de “Talentenmonitor”. Dit door de KNVB ontwikkelde instrument meet per seizoen twee keer de antropometrische, fysieke, motorische, cognitieve, psychosociale & mentale en tactische ontwikkeling van spelers individueel en teams. De team- en individuele scores van het criterium psychologische veiligheid zijn richtinggevend voor de inhoud van de POP-gesprekken en de mentale trainingen voor onze jeugdspelers. Dit seizoen heeft ieder team twee maatwerktrainingen met als thema 'Veerkracht'. De ontwikkeling van de ‘Veerkracht’ wordt gemeten met de MTQ-test.