Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT)

Medewerkers en spelers:

- Zijn samen verantwoordelijk voor een veilige omgeving en een positieve sfeer;

- Onthouden zich van bejegeningen die de ander in zijn waardigheid aantast;

- Bemoeien zich niet meer met elkaar dan nodig is om goed met elkaar samen te werken;

- Onthouden zich van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie;

- Raken elkaar niet aan op een manier die als seksueel of erotisch kan worden ervaren;

- Onthouden zich van seksueel getinte opmerkingen via welk communicatiemiddel dan ook;

- Gaan tijdens trainingsstages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect om met de privacy van anderen in de kleedkamer of de hotelkamer;

- Beschermen elkaar tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie;

- Zijn verplicht mee te werken aan onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag;

- Verlenen aan elkaar geen (im)materiële vergoedingen of gunsten met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Financiële beloning of geschenken, die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan, zijn niet toegestaan;

- Zien er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen. Indien gedrag gezien wordt dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels worden noodzakelijke actie(s) ondernomen;

- Hebben de verantwoordelijkheid, indien de gedragsregels niet (direct) hierin voorzien, in de geest hiervan te handelen.

(‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)