Privacyverklaring

Deze website, veiligsportklimaat.ga-eagles.nl, wordt onderhouden door Go Ahead Eagles. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Go Ahead Eagles omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In de privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Wij verwerken de volgende gegevens:

- Basisgegevens (uw voor- en achternaam);

- Contactgegevens (uw e-mailadres en telefoonnummer);

- Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het invullen van een online formulier of een contactformulier;

- Alle andere persoonlijke gegevens die u aan Go Ahead Eagles geeft, bijvoorbeeld bij het versturen van een e-mail.

Deze gegevens worden verzameld wanneer u een formulier op de website indient.

Doel van verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het voorbereiden of uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit;

- U voorzien van de door u gevraagde informatie;

- Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

- Voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst;

- Voldoen aan een wettelijke verplichting;

- Een gerechtvaardigd belang;

- Verstrekking van uw toestemming.

Bewaartermijn

Go Ahead Eagles bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om, de in deze privacyverklaring genoemde, doeleinden te realiseren of om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Go Ahead Eagles worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Go Ahead Eagles en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacy-rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Go Ahead Eagles te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Go Ahead Eagles te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hieronder genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarig

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van de privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 2-3-2023.

Contactgegevens Go Ahead Eagles

De website en de persoonsgegevens die u op onze website achterlaat worden beheerd door Go Ahead Eagles, Vetkampstraat 1a, 7416 WK te Deventer. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@ga-eagles.nl. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (via links) kunnen worden bezocht.